Oferta Specjalistyczna

Kadra Universal Survival posiada specjalistyczne przygotowanie i wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą, wywodzącą się z rozmaitych grup społecznych i środowisk.

Wśród osób, do których kierowane są nasze działania znaleźć można miedzy innymi uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich, jak i wychowanków placówek pomocowych.

Ważną część naszych podopiecznych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na:

 • podejmowanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków psychoaktywnych

 • brak poszanowania norm społecznych i przejawy demoralizacji

 • środowiskowe ograniczenia ekonomiczne, społeczne i kulturowe

Nasi instruktorzy realizowali programy dla szkół, świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, młodzieżowych klubów integracji społecznej, instytucji samorządowych działających na rzecz profilaktyki uzależnień, jak również organizacji i instytucji o analogicznym profilu, działających na terenie z Rosji i Ukrainy.

Kadra Universal Survival zdobyła bogate doświadczenie w następujących realizacjach:

 • Programy profilaktyczne autorstwa Jakuba Dorosza dla młodzieży szkolnej pt.: “Zaufaj Sobie – Zotań Survivalowcem” oraz “Poszukiwacze”, jak również dla wychowanków domu dziecka – program “Ekspedycja”

 • Program „Zajęcia szkoły przetrwania dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Barczewie”

 • Obóz Przetrwania dla członków Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

 • Obóz Przetrwania dla stypendystów Edukacyjnej Fundacji im. prof. R. Czerneckiego

 • Obóz Przysposobienia Obronnego dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

 • Zielone szkoły dla uczniów gimnazjów z Olsztyna

 • wieloletni program pracy olsztyńskich pedagogów ulicy (streetworkerów), zapoczątkowany w roku 2010 przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

 • Program “Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, realizowany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy z Olsztyna,

 • Program wolontariacki skierowany do podopiecznych Domu Dziecka dla dzieci z silnym upośledzeniem fizycznym i umysłowym nr 4 w Pavlovsku (Sankt-Petersburg Rosja),

 • Cykl programów „Podaruj wakacje” w domu dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży ukraińskiej oraz romskiej w Fastowie na Ukrainie.

Jako członkowie Stowarzyszenia Profilaktyków, Streetworkerów i Animatorów “Wachlarz”, aktywnie zaangażowani w projekty edukacyjno-wychowawcze, stale pogłębiamy naszą wiedzę zdobywając kolejne doświadczenie z zakresu pracy z rozmaitymi grupami dzieci i młodzieży.

Nasza wszechstronna praktyka, wykorzystanie koncepcji “szkoły przetrwania” i “pedagogiki przygody”, podparta rzetelną diagnozą potrzeb i zrozumienia charakteru grupy, pozwoli na przygotowanie optymalnego programu dla Państwa podopiecznych.


Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.Możesz również wysłać nam wiadomość na adres: info@universalsurvival.pl

Zabezpieczenie antyspamowe: captcha