REGULAMIN Strefy Gadżetów
REGULAMIN Świadczenia Usług

REGULAMIN „Strefy Gadżetów”

§1

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)  Strefa Gadżetów – przestrzeń reklamową przeznaczona do prezentacji 
towarów i usług pochodzących od Partnerów UNIVAL Sp. z o.o.

b)  Pośrednik – UNIVAL Sp. z o.o. ul. Okopowa 14, 10-075 Olsztyn, przyjmująca zamówienia Klientów na towary oferowane przez jej Partnerów.

c)  Partnerzy – przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku Dz.U. Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), którzy za pośrednictwem strony Universalsurvival.pl jako kontrahenci Pośrednika realizują zamówienia klientów na towary, których są właścicielami.

d)  Klient –inaczej Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

e)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży z jednym z Partnerów UNIVAL sp. z.o.o. określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów.

f)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy z dnia Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z zawarta pomiędzy Partnerem a Klientem, z wykorzystaniem 
serwisu internetowego Universalsurvival.pl

g)  Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem www.universalsurvival.pl

h)  Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących zamawiania i realizacji zamówień na towary oferowane przez Partnerów Pośrednika.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze „Strefy Gadżetów” dostępnej pod adresem universalsurvival.pl w zakładce „Gadżety”

2. Niniejszy Regulamin określa również:

a)  warunki i zasady składania zamówień w Strefie Gadżetów

b)  zasady zawierania przez klientów Umów sprzedaży z Partnerami.

3. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej są jedynie kompletowane poprzez Pośrednika, a ich realizacji każdorazowo dokonuje jego Partner, będący dysponentem oferowanych towarów.

4. Informacje dotyczące aktualnych Partnerów Pośrednika można znaleźć na stronie internetowej w zakładce „Partnerzy”. Ponadto w opisie każdego produktu oferowanego na stronie znajduje się oznaczenie firmy Pośrednika.

5. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady oferowanych towarów oraz właściwą i terminową realizację złożonego zamówienia.

6. Odpowiedzialność za oferowane w Strefie Gadżetów towary ponoszą odpowiedni Partnerzy.

§3

Składanie zamówień

1. Zamówień towarów oferowanych w Strefie Gadżetów dokonywać można jedynie za pośrednictwem strony internetowej.

2. W celu złożenia zamówienia na towary za pośrednictwem strony internetowej należy dokonać wyboru towaru, jego ewentualnego rozmiaru, czy kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Zamawiający zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z treścią regulaminu Partnera, od którego kupuje towary.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych, w toku składania zamówienia, równoznaczne jest ze zgodą na ich przechowywanie oraz przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia (m.in. do wystawienia faktury lub rachunku, czy prowadzenia sprawozdawczości finansowej). Ujawnione dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Złożenie zamówienia oznacza:

a) akceptacjęniniejszegoregulaminu
b) świadomość, że Unival sp. z.o.o. jest jedynie Pośrednikiem w transakcji, a jej realizatorem są poszczególni Partnerzy
akceptację szczegółowych warunków zakupu danego produktu, określonych przez Partnera, takich jak: zasady wysyłki, zapłaty, termin dostawy, czy zwrotu towaru które przedstawione zostały na stronie internetowej w osobnych paragrafach dla każdego Partnera.

6. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe.

§4
Ceny i metody płatności

1. Ceny towarów i usług przedstawione w Strefie Gadżetów wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Partnera, który wskazywany mu jest zwrotnej wiadomości e-mail, wysyłanej automatycznie po złożeniu.

3. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

§5

Dostawa towarów

1. Dostawa towarów (jej sposób, koszt), jak również terminy realizacji zamówień są uregulowane w regulaminach sprzedaży każdego z Partnerów

§6
Odmienne zasady zamawiania produktów wykonywanych przezfirmę SAKOHAFT s.c. (dotyczy wyłącznie naszywek oraz t-shirtów):

1. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na konto: 75 1050 1618 1000 0090 7804 9674 ING

2. Termin realizacji zamówienia to okres 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty na konto SAKOHAFT s.c.

3. Koszt i sposoby wysyłki naszywek:

a)Przesyłka priorytetowa w cenie 10 PLN max. 30 naszywek,
b) Przesyłka kurierska w cenie 17 PLN – od 30 do 1000 naszywek

4. Koszt i sposoby wysyłki t-shirtów:

a)Przesyłka priorytetowa w cenie 10 PLN max. 2 koszulki,
b) Przesyłka kurierska w cenie 17 PLN – od 2 do 50 t-shirtów.

5. Zamówienia na produkty firmy SAKOHAFT s.c. realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

6. Ze względu na wykonywanie przez SAKOHAFT s.c. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie ma możliwość dokonywania zamiany oferowanych towarów (np na przedmioty w innych kolorach, rozmiarach, parametrach).

 

REGULAMIN Świadczenia Usług

§1
Definicje i postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)  Usługodawca – UNIVAL Sp. z o.o. ul. Okopowa 14, 10-075 Olsztyn,

b)  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia Kursu oferowanego przez Usługodawcę

c)  Kurs – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta

d)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zakupu Kursu

e)  Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem www.universalsurvival.pl

f)  Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących zamawiania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez Usługodawcę.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień dotyczących świadczenia usług oraz zasady ich realizacji przez Usługodawcę.

  §2

  Składanie zamówień

 1. Zamówień usług dokonywać można za pośrednictwem strony internetowej.
 2. W celu złożenia zamówienia na usługę za pośrednictwem strony internetowej należy dokonać jej wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 1. Składając zamówienie Klient może zdecydować o wyborze następujących opcji zakupu:
  a) zakup bez możliwości przeniesienia zgłoszenia na inny termin Kursu
  b) zakup z możliwością przeniesienia zgłoszenia na inny termin Kursu.
  Zapis § 5 niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych, w toku składania zamówienia, równoznaczne jest ze zgodą na ich przechowywanie oraz przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia (m.in. do wystawienia faktury lub rachunku, czy prowadzenia sprawozdawczości finansowej). Ujawnione dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu
 5. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na numer konta bankowego Usługodawcy.

  §3
  Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów i usług przedstawione na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)  przelewem na numer konta bankowego Usługodawcy

3. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

§4

Odstąpienie od umowy

1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu Kursu bez podania przyczyny.

2. Po upływnie niniejszego terminu, jeśli rezygnacja z udziału w Kursie następuje na nie mniej niż 30 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, Klient zachowuje prawo do zwrotu połowy kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za Kurs.

3. Jeżeli Klient rezygnuje z Kursu na mniej niż 30 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, traci prawo do zwrotu kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za niego.

4. W celu odstąpienia od umowy należy:
a) Poinformować Usługodawcę o chęci odstąpienia od zawartej umowy

b) wskazać dane niezbędne do wykonania zwrotnego przelewu kwoty będącej ceną usługi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego)

5. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zbyt małego zainteresowania oferowanym Kursem.

6. Zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta tytułem zapłaty za Kurs nastąpi niezwłocznie po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę, chyba że Klient zdecyduje o przeniesieniu jego płatności na inny termin Kursu i poinformuje o tym Usługodawcę w chwili uzyskania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

 

§5

Zmiana terminu Kursu

1. Klient, na etapie zakupu, może wybrać opcję umożliwiającą mu jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin Kursu, która jest droższa o 50 PLN od ceny Kursu podanej na stronie internetowej.

2. Przeniesienie przez Klienta swojego zgłoszenia na inny termin jest możliwe jedynie po poinformowaniu o tym Usługodawcy, nie później niż na 7 dni przed głównym terminem szkolenia, wraz z podaniem innej daty Kursu, wskazanej na stronie internetowej Usługodawcy.

3. Różnica w cenie zakupu Kursu z możliwością przeniesienie zgłoszenia na inny termin, nie jest zwracana Klientowi nawet w przypadku nieskorzystania przez Klienta z opcji zmiany terminu Kursu.