Wsparcie Nauczycieli EDB

Oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji programu zajęć w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Zajęcia z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa

Nowelizacje rozporządzeń MEN z sierpnia 2022 r. zobowiązują grono pedagogiczne do realizacji praktycznych zajęć z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa w ramach takich dyscyplin jak strzelectwo z użyciem broni palnej, pierwsza pomoc, terenoznawstwo (nawigacja z mapą i kompasem) oraz zajęć teoretycznych w obszarze znajomości zasad reagowanie w obliczu sytuacji kryzysowych oraz znajomości zasad i priorytetów przetrwania. Choć treść rozporządzenia wprost nie posługuje się pojęciem survivalu (którego definicja jest nieostra), opisany zakres szkolenia, w szczególności dla uczniów VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, mieści się w obszarze sztuki przetrwania oraz specjalizacji Universal Survival.

Oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji programu zajęć w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, jak również oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej realizacji zajęć dla grupy Waszych uczniów, w takim wymiarze czasowym, jaki jest realny w trakcie roku szkolnego (prowadzenie zajęć w szkole, organizacja klasowej wycieczki tematycznej itp.).

 

 

Na przestrzeni minionych lat wielokrotnie realizowaliśmy następujące formy praktycznych zajęć dla kadr szkoleniowych i grona pedagogicznego:

 • kilkudniowe zajęcia metodyczne dla nauczycieli realizujących tzw. „leśne lekcje”, np. w Szkole Podstawowej w Węgoju (podstawa programowa szkoły podstawowej realizowana w trakcie zajęć prowadzonych poza budynkiem szkoły, w pobliskim lesie);
 • 2-tygodniowy, intensywny program metodyczny „Akademii Trenerów” w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji (autorski program instruktora Kuby Dorosza), przygotowujący zespół pedagogów, psychologów, przewodników górskich oraz animatorów do prowadzenia tygodniowych obozów w ramach tzw. Edukacji w Plenerze (Outdoor Learning w oparciu o tzw. model edynburski, know-how przywiezione przez Jakuba ze szkockiej organizacji Venture Trust oraz Uniwersytetu w Edynburgu);
 • kilkudniowe warsztaty z zakresu dobrych praktyk pracy z młodzieżą, skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (w ramach wieloletniego programu „Pomosty – budowanie kapitału społecznego młodzieży z obszarów wiejskich Warmii i Mazur” realizowanego przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy z Olsztyna);
 • zajęcia metodyczne dla pilotów wycieczek, opiekunów kolonijnych, liderów organizacji pozarządowych i realizatorów projektów młodzieżowych (tematyka zorientowana wokół tzw. „leśnych animacji” z wykorzystaniem technik survivalu i bushcraftu);
 • kurs nawigacji (dobowe warsztaty „Mapa Kompas”) dla pojedynczych osób cywilnych, żołnierzy, grup zorganizowanych w ramach oferty Universal Survival, w tym także zajęcia dla klas mundurowych w ramach szkolnych wycieczek realizowanych na terenie ośrodka szkoleń Universal Survival na Warmii;
 • symulacyjne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, z naciskiem na wymiar pierwszej pomocy i ratownictw w warunkach outdoor (liczne realizacje dla pracowników firm, animatorów i wychowawców, członków NGO i innych grup zorganizowanych);
 • konsultacje w zakresie tworzenia procedur bezpieczeństwa dla zespół kadrowych realizujących plenerowe aktywności (obozy, biwaki, wycieczki piesze), np. w ramach projektów aktywizacji zawodowej „Siła Bieszczad” i „Moc Warmii” realizowanych w formie tygodniowych wypraw do lasu;
 • realizacja kursu instruktorów survivalu w ramach Polskiej Akademii Sportu (kurs nadający uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej specjalność Survival);

 

Ponadto, do doświadczeń zawodowych instruktorów Universal Survival zaliczają się:

 • współtworzenie oraz realizacja gminnych, krajowych oraz międzynarodowych projektów bazujących na metodologii Outdoor Learning (Edukacja w Plenerze) ukierunkowanej na rozwój osobisty i społeczny różnych grup docelowych, poprzez pracę w formie wypraw do lasu, połączonych z realizacją sesji coachingowych;
 • bezpośrednie prowadzenie licznych zajęć (biwaków, obozów, prelekcji, warsztatów) dla uczniów, członków Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej, podopiecznych Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, podopiecznych domów dziecka, osób przebywających w zakładzie poprawczym;
 • realizacja zaawansowanych szkoleń survivalowych, także w zakresie unikatowego programu Kursu Przetrwania w Mieście oraz organizowanych społecznie „Akcji Ewakuacji” – praktycznych ćwiczeń symulacyjnych dla mieszkańców Olsztyna w obszarze reagowania w obliczu sytuacji kryzysowych;
 • realizacja 8-letniego programu pracy środowiskowej jako pedagodzy ulicy (streetworkerzy), zatrudnieni przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie;
 • organizacja i udział w ekstremalnych zagranicznych wyprawach survivalowych, realizowanych w obszarze Syberii, rejonów subpolarnych, pustyń, rejonów górskich, jak również wielu wypraw survivalowych na terenie kraju;

 

 

Zgromadzone od roku 2010 doświadczenia w obszarze realizacji szkoleń survivalowych, szkoleń metodycznych oraz doświadczenia bezpośredniej pracy wychowawczej i trenerskiej, umożliwiają nam przygotowanie oferty stosownej do Państwa potrzeb.

W tym celu zapraszamy do nawiązania kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Zapraszamy do rozmowy, poznania się, omówienia wyzwań z jakimi mierzycie się Państwo w swojej pracy oraz wspólnego odnalezienia optymalnych rozwiązań na płaszczyźnie merytorycznej, metodologicznej, proceduralnej i logistycznej.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby przygotować szczegółowy zakres oferty

Kuba Dorosz +48 796 107 189
kontakt@universalsurvival.pl