W dobie współczesnych zagrożeń, Zespoły firmowe coraz częściej pragną połączyć spotkanie pracownicze (np. integracyjne) z dodatkowym elementem przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat bezpieczeństwa, sposobu przygotowania oraz reagowania w sytuacjach nagłych i niosących zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Proponujemy Państwu realizację krótkiego szkolenia teoretyczno-praktycznego (trwającego w zależności od wariantu od 4 do 8 godzin), prowadzonego przez doświadczonych instruktorów, które z łatwością wkomponować można w okazjonalny wyjazd/spotkanie pracownicze lub w codzienny tok pracy w siedzibie Zamawiającego.

Przykładowy schemat szkolenia w wersji podstawowej
(około 4-godzinnej)

PRELEKCJA – 2 godziny, na jeden z poniższych tematów:

  • REAGOWANIE W OBLICZU ZAGROŻEŃ – prelekcja poświęcona autentycznym doświadczeniom kadry naszej szkoły przetrwania, zgromadzonym przez wiele lat organizacji ekstremalnych wypraw w odludne zakątki świata. W trakcie wędrówek przez dzikie obszary Syberii, rejony pustynne, górskie oraz obszary położone za Kręgiem polarnym, wielokrotnie stawaliśmy w obliczu sytuacjami, w których kluczowe okazywały się nie tylko umiejętności techniczne z zakresu survivalu, ale przede wszystkim zdolność wypracowania decyzji i optymalnego sposobu postępowania w obliczu zagrożenia. Do zagrożeń tych zaliczyć można przeprawy przez subpolarne rzeki, wyschnięte studnie na pustyni, ewakuację z lodowego przerębla, radzenie sobie z wielodniowym głodem przy całkowitym braku zapasu żywności lub też postępowanie w obliczu śnieżycy w wysokich partiach gór przy jednoczesnym braku dedykowanego sprzętu turystycznego.
    Pomimo iż opisywane przykłady są skrajnie odległe od codziennego funkcjonowania, tak wnioski z nich płynące są w pełni uniwersalne i możliwe do zaadoptowania oraz wdrożenia w toku dowolnego kryzysu, wypadku, zagrożenia. O doświadczeniach tych opowiadamy z perspektywy nie tylko instruktorów survivalu, ale przede wszystkim z perspektywy człowieka, na którego postawę wpływają silne emocje, przytłaczający stres oraz psychofizyczne wyczerpanie i brak komfortu. Omawiane sytuacje obrazujemy fotografiami z wypraw, rozpisując jednocześnie na tablicy schemat postrzegania rzeczywistości, przyjęte procedury postępowania, zasady sztuki przetrwania i jej priorytety, algorytm wypracowania decyzji przez lidera.
  • PREPPING – PRZYGOTOWANIE NA NAJGORSZE – prelekcja na temat sztuki bycia przygotowanym do nadejścia masowego zagrożenia (np. wojny) z perspektywy tworzenia wokół siebie i swojej rodziny systemu bezpieczeństwa, którego autorami powinniśmy się stawać w sposób świadomy i usystematyzowany. W jego skład wchodzą nie tylko gromadzone zapasy i wyposażenie ewakuacyjne, ale przede wszystkim umiejętności i doświadczenie, plan przetrwania we własnym domu lub w punkcie docelowej ewakuacji, jak również zdolność podejmowania decyzji w obliczu złożonych okoliczności – również tych, które pozbawione są jednoznacznych przesłanek i oczywistych „wskaźników”. Podstawą prelekcji są własne doświadczenia preppingowe instruktorów UNIVERSAL SURVIVAL nabyte w toku wieloletniego prowadzenia kursów survivalu miejskiego i ratownictwa oraz w procesie tworzenia prywatnych systemów bezpieczeństwa dla swoich bliskich. Zbiorem usystematyzowanych wniosków jest e-book autorstwa Jakuba Dorosza – Instruktora UNIVERSAL SURVIVAL, pt. „Plan Początkującego Preppersa” wydanie II z marca 2022 r., który względem prelekcji stanowi jej uzupełnienie o liczne szczegóły i tabelaryczne zestawienia.

Czas prelekcji oraz pytań uczestników to łącznie 2 godziny, wraz z 15 minutową przerwą.
Jeżeli oba tematy są dla Państwa równie interesujące, możliwe jest ich łączenie, z zachowaniem zaplanowanego czasu prelekcji. Łączone tematy, choć przedstawiane w mniej wyczerpujący sposób, dają szerszy obraz zjawisk rzutujących na bezpieczeństwo.
Realizacja prelekcji możliwa jest dla licznej grupy pracowników, z zapewnieniem przez Zamawiającego stosownej wielkości sali, rzutnika multimedialnego, tablicy flipczart, ewentualnie nagłośnienia.

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE BĘDĄCE ZASKOCZENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA (około 10-15 minut, realizowane jednocześnie dla grupy od 6 do maksymalnie 12 osób ćwiczących)

Jest to przygotowana zawczasu pozoracja wypadku, z ucharakteryzowanymi osobami poszkodowanymi. Możliwe jest przeprowadzenie symulacji takiego zdarzenia wewnątrz budynku, jak również na zewnątrz, co stwarza możliwość zaaranżowania np. wypadku samochodowego oraz użycia środków pirotechnicznych.
Uczestnicy szkolenia są wprowadzani na miejsce zdarzenia, by w początkowej fazie ćwiczenia móc wykazać się własną inicjatywą, pomysłami oraz sposobem postępowania, nawet jeżeli postępowanie to okaże się niezgodne ze sztuką. Powstaje dzięki temu wartość zdobycia autentycznego doświadczenia, które na etapie dalszego podsumowania odnieść można do treści poruszonych w toku prelekcji. Instruktorzy wspierają uczestników w procesie formułowania wniosków oraz oceny działań i ich efektywności. Następuje płynne przejście do trzeciego etapu szkolenia.

WARSZTAT PRAKTYCZNY Z OMÓWIENIEM (około 60-80 minut)

W tej fazie uczestnicy szkolenia mają możliwość raz jeszcze przetrenować identyczny scenariusz pozoracji medycznej, aby przeprowadzić niezbędne czynności we wzorowy sposób, zarówno z punktu widzenia samej reakcji oraz „wejścia” do działania i zarządzania zasobami zespołu w jego trakcie, jak również z punktu widzenia postępowania zgodnie ze sztuka udzielania pierwszej pomocy i zachowania bezpieczeństwa własnego. Ćwiczenia warsztatowe przeplatają się w krótkie mieszane cykle praktyki, pokazów z objaśnienie, pytań oraz podsumowań.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA (około 10 minut)

Stanowi zestawienie głównych wniosków wynikających z etapu teorii oraz praktyki, podsumowanie instruktora wraz ze wskazaniem rekomendacji do dalszego pogłębiania świadomości własnych reakcji oraz sposobu zespołowego lub indywidualnego pogłębiania umiejętności technicznych.

Koszt szkolenia w wersji podstawowej

W przypadku zespołu pracowniczego wielkości do 8 osób

Powyższy plan zajęć realizowany jest przez jednego instruktora oraz dwóch pozorantów.
Koszt szkolenia to 2 200,00 zł brutto (faktura VAT 0%).
W PRZYPADKU ZESPOŁU PRACOWNICZEGO WIELKOŚCI 9-12 OSÓB, powyższy plan zajęć realizowany jest przez dwóch instruktorów oraz trzech pozorantów.
Koszt szkolenia to 3 600,00 zł brutto (faktura VAT 0%).

Szkolenie realizujemy na terenie całego kraju. W przypadku realizacji zajęć w odległości ponad 30 km od Olsztyna (w woj. warmińsko-mazurskim) należy doliczyć koszt dojazdu kadry samochodem.

Szkolenie w wersji rozszerzonej czasowo (dla licznych Zespołów)

W przypadku realizacji szkolenia dla licznego Zespołu pracowniczego, jego organizacja i przebieg jest następujący:
– wspólna prelekcja dla całego Zespołu
– kilkukrotna realizacja bloków praktycznych ( pkt. 2 i 3. ćwiczenie z zaskoczenia oraz warsztat) dla grup wielkości do 12 osób, połączonych z podsumowaniem w podgrupach (pkt. 4.). Kolejne podgrupy docierają w określonym czasie do stanowiska realizacji zajęć praktycznych.

Każde kolejne powtórzenie bloku praktycznego dla kolejnych podgrup wpływa na wycenę jako + 400,00 zł brutto do wyceny wariantu podstawowego. Dla przykładu: przeszkolenie Zespołu pracowniczego złożonego z 40 osób stanowi łączny koszt 4 800,00 zł brutto (w przeliczeniu na 1 pracownika 120,00 PLN).

Szkolenie w wersji rozszerzonej

Przedstawiony powyżej plan zajęć można z łatwością rozszerzyć, tym samym skalując go adekwatnie do potrzeb Zamawiającego. Rozszerzenia programu szkolenia dotyczy równoległej (symultanicznej) realizacja osobnych punktów nauczania dla podgrup wielkości około 8-12 osób.

Tematyka nauczania w poszczególnych punktach dotyczyć może poszerzonych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy albo zagadnień z zakresu survivalu, bushcraftu, preppingu, psychologii. Łączenie powyższych dyscyplin przełoży się na nakreślenie kompleksowego zakresu reagowania w obliczu zagrożeń i sytuacji nagłych.

Szkolenie w wersji rozszerzonej programowo wymaga osobnej kalkulacji opartej o wspólne ustalenia UNIVERSAL SURVIVAL z Zamawiającym. Prosimy w tym celu o nawiązanie z nami kontaktu: kontakt@universalsurvival.pl

Chcesz zorganizować spotkanie dla swoich pracowników?

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz zorganizować spotkanie dla swoich pracowników skontaktuj się z nami.

Kuba Dorosz +48 796 107 189
kontakt@universalsurvival.pl