Regulamin Świadczenia Usług

§1
Definicje i postanowienia ogólne
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Usługodawca – UNIVAL Sp. z o.o. ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn,
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia Kursu oferowanego przez Usługodawcę
c) Kurs – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta
d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zakupu Kursu
e) Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem www.universalsurvival.pl
f) Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących zamawiania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez Usługodawcę.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień dotyczących świadczenia usług oraz zasady ich realizacji przez Usługodawcę.
§2
Składanie zamówień
1. Zamówień usług dokonywać można za pośrednictwem strony internetowej.
2. W celu złożenia zamówienia na usługę za pośrednictwem strony internetowej należy dokonać jej wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Zamawiający zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Podanie przez Klienta danych osobowych, w toku składania zamówienia, równoznaczne jest ze zgodą na ich przechowywanie oraz przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia (m.in. do wystawienia faktury lub rachunku, czy prowadzenia sprawozdawczości finansowej). Ujawnione dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu
6. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na numer konta bankowego Usługodawcy.
§3
Ceny i metody płatności
1. Ceny towarów i usług przedstawione na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego Usługodawcy
3. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.
§4
Odstąpienie od umowy
1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu Kursu bez podania przyczyny.
2. Po upływnie niniejszego terminu, jeśli rezygnacja z udziału w Kursie następuje na nie mniej niż 30 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, Klient zachowuje prawo do zwrotu połowy kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za Kurs.
3. Jeżeli Klient rezygnuje z Kursu na mniej niż 30 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, traci prawo do zwrotu kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za niego.
4. W celu odstąpienia od umowy należy:
a) Poinformować Usługodawcę o chęci odstąpienia od zawartej umowy
b) wskazać dane niezbędne do wykonania zwrotnego przelewu kwoty będącej ceną usługi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego)
5. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zbyt małego zainteresowania oferowanym Kursem.
6. Zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta tytułem zapłaty za Kurs nastąpi niezwłocznie po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę, chyba że Klient zdecyduje o przeniesieniu jego płatności na inny termin Kursu i poinformuje o tym Usługodawcę w chwili uzyskania informacji o odstąpieniu od umowy.